§ 1

Fundacja Rozwoju Polskiej Kolorystyki, zwana dalej "Fundacją", ustanowiona przez J. B. Mielickiego, J. Sójkę-Ledakowicz, T.W. Szafnickiego, W. F. Szczepanika aktem notarialnym z dnia 8 maja 1992 roku, Rep. A nr 192/1992, sporządzonym przed notariuszem D. Kapitułą w Łodzi na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz.U. 1991, nr 46, poz. 203) i niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja została określona na czas nieokreślony.

§ 3

  1. Siedzibą Fundacji jest Łódź.
  2. Obszarem działania Fundacji jest Rzeczpospolita Polska.
  3. Fundacja może prowadzić działaność poza granicami kraju, jeśli wiąże się to z realizacją celów Fundacji.