§ 11

 1. Rada Fundacji składa się z Fundatorów i członków Rady Stowarzyszenia Polskich Chemików Kolorystów.
 2. Rada Fundacji może dokooptować do swego grona inne osoby spośród wybitnych specjalistów i osób wspierających Fundację.
 3. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jego zastępców w liczbie 1-2, sekretarza i jego zastępcę.
 4. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący nie rzadziej niż raz w roku z własnej inicjatywy oraz na wniosek połowy członków Rady lub Prezesa Zarządu Rady.
 5. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem zmiany statutu, połączenia z inną fundacją lub rozwiązania Fundacji, dla których wymagana jest większość 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Rady. Głosowanie w sprawach personalnych jest tajne.
 6. Nie można łączyć członkowstwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 7. W razie powołania członka Rady Fundacji za jego zgodą do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją - członkowstwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

§ 12

Do zadań Rady Fundacji należy:
 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu Fundacji,
 2. Ustalanie aktualnych kierunków działaności Fundacji oraz opiniowanie planów działalności finansowej i gospodarczej Zarządu,
 3. Wyrażanie akceptacji na zmiany w staucie, z wyjatkiem zmiany celów Fundacji określonych w akcie założycielskim, które zmienić może tylko Rada Fundacji,
 4. Zatwierdzanie regulaminu prac Zarządu,
 5. Zatwierdzanie na wniosek Zarządu podziału i przeznaczenia środków finansowych Fundacji,
 6. Ustanawianie i przyznawanie na wniosek Zarządu Fundacji i Rady Stwoarzyszenia Polskich Chemików Kolorystów stypendiów i nagród,
 7. Przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu,
 8. Powoływanie organów pomocniczych np. komisji do spraw stypendiów i nagród, komisji dla poszczególnych kierunków działaności Fundacji,
 9. Podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Fundacji lub połączeniu z inną fundacją.