§ 13

  1. Zarząd Fundacji składa się z 5-7 osób, w tym Prezesa, V-ce Prezesa, Sekretarza i jego zastępcy.
  2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby lecz nie rzadzej niż raz na kwartał.
  3. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów, a w razie równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
  4. Do zadań Zarządu należy dokonywanie za zgodą Rady Fundacji zmian w statucie, za wyjątkiem zmiany celów Fundacji określonych w akcie założycielskim, które zmienić może tylko Rada Fundacji. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez Radę Fundacji.

§ 14

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub V-ce Prezes Zarządu Fundacji łącznie z innym członkiem Zarządu.