<

§ 15

Do zadań Zarządu Fundacji należy:
  1. Kierownie bieżącą działalnością Fundacji zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Radę Fundacji,
  2. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  3. Zarządzanie majątkiem Fundacji i kierowanie działanością gozpodarczą,
  4. Przedstawianie Radzie Fundacji w porozumieniu z Radą Stowarzyszenia Polskich Chemików Kolorystów wniosków o przyznanie nagród i stypendiów,
  5. Przedstawianie Radzie Fundacji planów działaności finansowej i gospodarczej oraz sprawozdań z ich wykonania.

§ 16

  1. Decyzję o rozwiązaniu Fundacji podejmuje Rada Fundacji, z zachowaniem przepisów ustawy o fundacjach.
  2. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.
  3. Likwidatorowi służą uprawnienia Zarządu Fundacji.
  4. Majątek pozostały po likwidacji przekazany zostaje na działność Stowarzyszenia Polskich Chemików Kolorystów.