STOWARZYSZENIE POLSKICH CHEMIKÓW KOLORYSTÓW

Regulamin pracy
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Polskich Chemików Kolorystów

I. Postanowienia ogólne

 1. Komisja Rewizyjna jest organem władz Stowarzyszenia Polskich Chemików Kolorystów zwanego dalej Stowarzyszeniem.
 2. Jako organ kontroli wewnętrznej jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia i jest odpowiedzialna przed Kongresem Stowarzyszenia.
 3. Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków oraz trybu postępowania Komisji Rewizyjnej opiera się na Statucie Stowarzyszenia, niniejszym regulaminie oraz przepisach prawnych w zakresie kontroli.

II. Struktura organizacyjna

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych na okres kadencji władz Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych organów Stowarzyszenia
 3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie
  • przewodniczącego
  • zastępcę przewodniczącego
  • sekretarza
  Pierwszemu zebraniu Komisji Rewizyjnej przewodniczy Prezes Stowarzyszenia lub wyznaczony przez niego członek Prezydium Rady Stowarzyszenia
 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
  • reprezentuje Komisję na zewnątrz
  • przewodniczy zebraniom
  • zarządza kontrole nadzwyczajne
  • składa na Kongresie sprawozdania z prac Komisji wraz z oceną działalności Stowarzyszenia
  • zgłasza uwagi do sprawozdania Rady Stowarzyszenia wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującej Rady.
  W Przypadku nieobecności przewodniczącego jego uprawnienia i obowiązki przejmuje zastępca przewodniczącego Komisji
 5. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
 6. Sekretarz Komisji
  • prowadzi bieżącą korespondencję Komisji Rewizyjnej
  • sporządza protokoły z zebrań Komisji
 7. W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, Rada Stowarzyszenia powołuje na to miejsce innego członka zgodnie z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia.

III. Prawa i obowiązki Komisji Rewizyjnej

 1. Komisja Rewizyjna poprzez swoich członków ma prawo:
  1. uczestniczyć w zebraniach władz i organów Stowarzyszenia oraz Komisji i Zespołów Problemowych powołanych do specjalnych celów
  2. w uzasadnionych przypadkach do zwoływania za pośrednictwem Rady Stowarzyszenia Kongresu Nadzwyczajnego
 2. Komisja Rewizyjna i jej członkowie mają obowiązek dokonywania:
  1. obiektywnej i rzeczowej oceny kontrolowanych organów
  2. przestrzegania tajemnicy służbowej, także po zakończeniu kadencji
  3. prowadzenia dokumentacji z wykonanych czynności kontrolnych i przekazania jej członkom Komisji Rewizyjnej następnej kadencji

IV. Zadania i sposoby realizacji

 1. Zadania Komisji Rewizyjnej określa § 11 pkt. 3 Statutu Stowarzyszenia:
  1. kontrola całokształtu działalności pod względem merytorycznym oraz zgodności z przepisami prawa, postanowieniami Statutu oraz uchwałami Kongresu
  2. kontrola działalności finansowej Stowarzyszenia
  3. zgłaszanie na posiedzeniach Rady Stowarzyszenia uwag i wniosków dotyczących działalności władz Stowarzyszenia
  4. składanie na Kongresie sprawozdania ze swojej działalności oraz zgłaszanie uwag do sprawozdania Rady, wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującej Rady
 2. Komisja Rewizyjna z każdej przeprowadzonej kontroli sporządza stosowny protokół podpisany przez osoby biorące udział w kontroli zarówno ze strony Komisji Rewizyjnej jak i przedstawicieli kontrolowanego organu.
 3. Protokoły z kontroli obejmujących bieżącą działalność organów Stowarzyszenia (w okresie między Kongresami) Komisja Rewizyjna przedstawia wraz z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi na najbliższym posiedzeniu Rady Stowarzyszenia
 4. W przypadku stwierdzenia w toku kontroli nadużyć Komisja Rewizyjna ma obowiązek zabezpieczyć odpowiednie dokumenty i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Prezesa Stowarzyszenia.

V. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy podlega uchwaleniu przez Kongres Stowarzyszenia.