STOWARZYSZENIE POLSKICH CHEMIKÓW KOLORYSTÓW

Regulamin pracy
Prezydium Rady Stowarzyszenia Polskich Chemików Kolorystów

I. Postanowienia ogólne

 1. Obowiązek stosowania regulaminu pracy Prezydium Rady Stowarzyszenia Polskich Chemików Kolorystów
  wynika z postanowień Statutu Stowarzyszenia.
 2. Prezydium Rady Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Rady Stowarzyszenia zarządzającym bezpośrednio działalnością Stowarzyszenia.
 3. Prezydium Rady Stowarzyszenia z dokonanych czynności składa sprawozdania na najbliższym posiedzeniu Rady Stowarzyszenia.

II. Struktura organizacyjna

 1. W skład Prezydium Rady Stowarzyszenia Polskich Chemików Kolorystów wchodzą:
  1. Prezes Stowarzyszenia
  2. wiceprezesi, sekretarz i skarbnik Stowarzyszenia
  3. dyrektor (kierownik) Biura Stowarzyszenia (z głosem doradczym gdy nie jest członkiem Rady Stowarzyszenia).
 2. Działalnością Prezydium Rady Stowarzyszenia kieruje Prezes Stowarzyszenia lub w przypadku
  jego nieobecności wyznaczony przez niego jeden z wiceprezesów.

III. Zadania i sposoby realizacji

 1. Do najważniejszych zadań Prezydium Rady Stowarzyszenia należy:
  1. realizowanie bieżących celów Stowarzyszenia zgodnie z jego Statutem oraz wytycznymi i uchwałami Kongresu i Rady Stowarzyszenia
  2. zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia
  3. zwoływanie zebrań Rady Stowarzyszenia
  4. przygotowywanie propozycji i wniosków dla Rady Stowarzyszenia o przystąpienie do krajowych bądź zagranicznych organizacji i stowarzyszeń
  5. występowanie do Rady Stowarzyszenia o przyjęcie bądź odwołanie członków indywidualnych i wspierających
  6. przygotowanie wniosków do Rady Stowarzyszenia w zakresie nagród i wyróżnień
  7. bieżący nadzór nad powołanymi Komisjami, Zespołami Problemowymi i Biurem Stowarzyszenia
 2. Prezydium Rady Stowarzyszenia realizuje swoje zadania na zebraniach odbywających się pomiędzy posiedzeniami Rady Stowarzyszenia
 3. Program obrad i termin zebrań ustala Prezes Stowarzyszenia lub wyznaczony przez niego jeden
  z wiceprezesów
 4. Na zebrania Prezydium Rady Stowarzyszenia mogą być zapraszani przedstawiciele innych organów Stowarzyszenia oraz przedstawiciele członków wspierających i innych organizacji współpracujących z SPChK.

V. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin w myśl Statutu Stowarzyszenia podlega zatwierdzeniu przez Radę Stowarzyszenia.