STOWARZYSZENIE POLSKICH CHEMIKÓW KOLORYSTÓW

Regulamin pracy
Rady Stowarzyszenia Polskich Chemików Kolorystów

I. Postanowienia ogólne

 1. Obowiązek stosowania regulaminu Rady Stowarzyszenia Polskich Chemików Kolorystów wynika ze Statutu Stowarzyszenia.
 2. Rada Stowarzyszenia jest najwyższą władzą między kolejnymi Kongresami Stowarzyszenia powołaną do kierowania pracami Stowarzyszenia, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia uchwałami Kongresu oraz
  niniejszym regulaminem.

II. Struktura organizacyjna

 1. W skład Rady Stowarzyszenia Polskich Chemików Kolorystów wchodzą wybierani w odrębnych tajnych głosowaniach:
  1. Prezes Stowarzyszenia
  2. co najmniej ośmiu członków Stowarzyszenia
 2. Na wniosek Prezesa Stowarzyszenia Rada wybiera spośród swoich członków
  • wiceprezesów
  • sekretarza
  • skarbnika
 3. W razie ustąpienia lub odwołania członka Rady Stowarzyszenia powołuje się w jego miejsce innego członka stowarzyszenia zgodnie z przepisami statutu Stowarzyszenia

III. Zadania i sposoby realizacji

 1. Zadania Rady Stowarzyszenia wynikają ze Statutu Stowarzyszenia i obejmują podejmowanie uchwał i decyzji
  we wszystkich sprawach Stowarzyszenia nie będących w wyłącznej kompetencji Kongresu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
 2. Posiedzenia Rady Stowarzyszenia odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące
 3. Na zebraniu Rady Stowarzyszenia ustala się termin i porządek dzienny kolejnego zebrania
 4. Członkowie Rady Stowarzyszenia powiadamiani są o terminie i programie zebrania pisemnie lub telefonicznie
  na co najmniej 7 dni przed datą zebrania
 5. Uchwały Rady Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. Przy równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
 6. Na wniosek członka Rady Stowarzyszenia przewodniczący zebrania może poddać pod głosowanie przyjęcie głosowania tajnego w konkretnej sprawie.
 7. Obradom przewodniczy Prezes Stowarzyszenia lub pod jego nieobecność wskazany przez niego jeden z wiceprezesów
 8. Na zebrania Rady Stowarzyszenia mogą być zapraszani z głosem doradczym inni członkowie Stowarzyszenia
  lub przedstawiciele innych organizacji i członków wspierających
 9. Zebrania Rady Stowarzyszenia są protokołowane przez sekretarza Stowarzyszenia i treść protokołu jest odczytywana na kolejnym zebraniu.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin w myśl Statutu Stowarzyszenia podlega zatwierdzeniu przez Kongres Stowarzyszenia.