Fundacja Rozwoju Polskiej Kolorystyki

 

Statut

STATUT FUNDACJI ROZWOJU POLSKIEJ KOLORYSTYKI

 §1

Fundacja Rozwoju Polskiej Kolorystyki, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez J. B. Mielickiego, J. Sójkę-Ledakowicz, T.W. Szafnickiego, W. F. Szczepanika aktem notarialnym z dnia 8 maja 1992 roku, Rep. A nr 192/1992, sporządzonym przed notariuszem D. Kapitułą w Łodzi na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz.U. 1991, nr 46, poz. 203) i niniejszego statutu.

§2

Fundacja została określona na czas nieokreślony.

§3

 1. Siedzibą Fundacji jest Łódź.
 2. Obszarem działania Fundacji jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Fundacja może prowadzić działaność poza granicami kraju, jeśli wiąże się to z realizacją celów Fundacji.

§4

 1. Fundacja działa w ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Polskich Chemików Kolorystów, w skrócie SPChK, z siedzibą w Łodzi, Pl. Komuny Paryskiej 5a.
 2. Dla efektywnego działania Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

§5

Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę.

§6

 1. Majątkiem Fundacji jest fundusz założycielski, na który składajš się kwoty wpłacone przez fundatorów.
 2. Dochodami Fundacji są:
  • dochody z działalności gospodarczej
  • subwencje, darowizny, spadki
  • odsetki bankowe
  • inne dochody

§7

 1. Celem Fundacji jest gromadzenie i pomnażanie środków na inicjowanie, wspieranie i realizowanie działaności Stowarzyszenia Polskich Chemików Kolorystów w zakresie wytwarzania i aplikacji barwników i środków pomocniczych dla przemysłu chemicznego i włókienniczego.
 2. W celu wspierania prac naukowo-badawczych z zakresu kolorystyki i wykończalnictwa Fundacja może ustanawiać stypendia krajowe i zagraniczne oraz nagrody indywidualne i zbiorowe.

§8

 1. Fundacja może prowadzić działaność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:
  • działaność wydawniczą (podręczniki, skrypty, instrukcje, normy)
  • działaność popularyzatorską (sympozja, konferencje, odczyty, wystawy)
  • działaność szkoleniową
 2. Rozpoczęcie działaności gospodarczej wymaga zgody Rady Fundacji.

§9

Działalność Fundacji prowadzona jest na podstwie planów opracowanych przez Zarząd Fundacji w porozumieniu z Radą Stowarzyszenia Polskich Chemików Kolorystów i zatwierdzonych przez Radę Fundacji.

§10

Organami Fundacji są:

 • Rada Fundacji
 • Zarząd Fundacji

§11

Rada Fundacji składa się z Fundatorów i członków Rady Stowarzyszenia Polskich Chemików Kolorystów.

 1. Rada Fundacji może dokooptować do swego grona inne osoby spośród wybitnych specjalistów i osób wspierających Fundację.
 2. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jego zastępców w liczbie 1-2, sekretarza i jego zastępcę.
 3. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący nie rzadziej niż raz w roku z własnej inicjatywy oraz na wniosek połowy członków Rady lub Prezesa Zarządu Rady.
 4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem zmiany statutu, połączenia z inną fundacją lub rozwiązania Fundacji, dla których wymagana jest większość 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Rady. Głosowanie w sprawach personalnych jest tajne.
 5. Nie można łączyć członkowstwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 6. W razie powołania członka Rady Fundacji za jego zgodą do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkowstwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

§12

Do zadań Rady Fundacji należy:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu Fundacji,
 2. Ustalanie aktualnych kierunków działaności Fundacji oraz opiniowanie planów działalności finansowej i gospodarczej Zarządu,
 3. Wyrażanie akceptacji na zmiany w staucie, z wyjatkiem zmiany celów Fundacji określonych w akcie założycielskim, które zmienić może tylko Rada Fundacji,
 4. Zatwierdzanie regulaminu prac Zarządu,
 5. Zatwierdzanie na wniosek Zarządu podziału i przeznaczenia środków finansowych Fundacji,
 6. Ustanawianie i przyznawanie na wniosek Zarządu Fundacji i Rady Stwoarzyszenia Polskich Chemików Kolorystów stypendiów i nagród,
 7. Przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu,
 8. Powoływanie organów pomocniczych np. komisji do spraw stypendiów i nagród, komisji dla poszczególnych kierunków działaności Fundacji,
 9. Podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Fundacji lub połączeniu z inną fundacją.

 §13

 1. Zarząd Fundacji składa się z 5-7 osób, w tym Prezesa, V-ce Prezesa, Sekretarza i jego zastępcy.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby lecz nie rzadzej niż raz na kwartał.
 3. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów, a w razie równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 4. Do zadań Zarządu należy dokonywanie za zgodą Rady Fundacji zmian w statucie, za wyjątkiem zmiany celów Fundacji określonych w akcie założycielskim, które zmienić może tylko Rada Fundacji. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez Radę Fundacji.

§14

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub V-ce Prezes Zarządu Fundacji łącznie z innym członkiem Zarządu.

§15

Do zadań Zarządu Fundacji należy:

 1. Kierownie bieżącą działalnością Fundacji zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Radę Fundacji,
 2. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 3. Zarządzanie majątkiem Fundacji i kierowanie działanością gozpodarczą,
 4. Przedstawianie Radzie Fundacji w porozumieniu z Radą Stowarzyszenia Polskich Chemików Kolorystów wniosków o przyznanie nagród i stypendiów,
 5. Przedstawianie Radzie Fundacji planów działaności finansowej i gospodarczej oraz sprawozdań z ich wykonania.

§16

 1. Decyzję o rozwiązaniu Fundacji podejmuje Rada Fundacji, z zachowaniem przepisów ustawy o fundacjach.
 2. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.
 3. Likwidatorowi służą uprawnienia Zarządu Fundacji.
 4. Majątek pozostały po likwidacji przekazany zostaje na działność Stowarzyszenia Polskich Chemików Kolorystów.

§17

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.

Lokalizacja

Pl. Komuny Paryskiej 5a,

90-007 Łódź

dyżury

środa 1000 – 1200

piątek 1200 – 1500

NR KONTA BANKOWEGO FUNDACJI

BANK MILLENIUM

18 1160 2202 0000 0000 2924 5301

tELEFON I FAX

tel. (0-42) 632-89-67

fax (0-42) 632-50-03

Email

KOLORYSCI@KOLORYSCI.ORG.PL

Stowarzyszenie Polskich Chemików Kolorystów