Regulaminy

Regulamin pracy Prezydium Rady

  Stowarzyszenie Polskich Chemików Kolorystów

 

 

Regulamin pracy
Prezydium Rady Stowarzyszenia Polskich Chemików Kolorystów

I. Postanowienia ogólne

 1. Obowiązek stosowania regulaminu pracy Prezydium Rady Stowarzyszenia Polskich Chemików Kolorystów
  wynika z postanowień Statutu Stowarzyszenia.
 2. Prezydium Rady Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Rady Stowarzyszenia zarządzającym bezpośrednio działalnością Stowarzyszenia.
 3. Prezydium Rady Stowarzyszenia z dokonanych czynności składa sprawozdania na najbliższym posiedzeniu Rady Stowarzyszenia.

II. Struktura organizacyjna

 1. W skład Prezydium Rady Stowarzyszenia Polskich Chemików Kolorystów wchodzą:
  • Prezes Stowarzyszenia
  • wiceprezesi, sekretarz i skarbnik Stowarzyszenia
  • dyrektor (kierownik) Biura Stowarzyszenia (z głosem doradczym gdy nie jest członkiem Rady Stowarzyszenia).
 2. Działalnością Prezydium Rady Stowarzyszenia kieruje Prezes Stowarzyszenia lub w przypadku
  jego nieobecności wyznaczony przez niego jeden z wiceprezesów.

III. Zadania i sposoby realizacji

 1. Do najważniejszych zadań Prezydium Rady Stowarzyszenia należy:
  • realizowanie bieżących celów Stowarzyszenia zgodnie z jego Statutem oraz wytycznymi i uchwałami Kongresu i Rady Stowarzyszenia
  • zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia
  • zwoływanie zebrań Rady Stowarzyszenia
  • przygotowywanie propozycji i wniosków dla Rady Stowarzyszenia o przystąpienie do krajowych bądź zagranicznych organizacji i stowarzyszeń
  • występowanie do Rady Stowarzyszenia o przyjęcie bądź odwołanie członków indywidualnych i wspierających
  • przygotowanie wniosków do Rady Stowarzyszenia w zakresie nagród i wyróżnień
  • bieżący nadzór nad powołanymi Komisjami, Zespołami Problemowymi i Biurem Stowarzyszenia
 2. Prezydium Rady Stowarzyszenia realizuje swoje zadania na zebraniach odbywających się pomiędzy posiedzeniami Rady Stowarzyszenia
 3. Program obrad i termin zebrań ustala Prezes Stowarzyszenia lub wyznaczony przez niego jeden
  z wiceprezesów
 4. Na zebrania Prezydium Rady Stowarzyszenia mogą być zapraszani przedstawiciele innych organów Stowarzyszenia oraz przedstawiciele członków wspierających i innych organizacji współpracujących z SPChK.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin w myśl Statutu Stowarzyszenia podlega zatwierdzeniu przez Radę Stowarzyszenia.
Regulamin pracy Rady

 

Regulamin pracy
Rady Stowarzyszenia Polskich Chemików Kolorystów

I. Postanowienia ogólne

 1. Obowiązek stosowania regulaminu Rady Stowarzyszenia Polskich Chemików Kolorystów wynika ze Statutu Stowarzyszenia.
 2. Rada Stowarzyszenia jest najwyższą władzą między kolejnymi Kongresami Stowarzyszenia powołaną do kierowania pracami Stowarzyszenia, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia uchwałami Kongresu oraz
  niniejszym regulaminem.

II. Struktura organizacyjna

 1. W skład Rady Stowarzyszenia Polskich Chemików Kolorystów wchodzą wybierani w odrębnych tajnych głosowaniach:
  1. Prezes Stowarzyszenia
  2. co najmniej ośmiu członków Stowarzyszenia
 2. Na wniosek Prezesa Stowarzyszenia Rada wybiera spośród swoich członków
  • wiceprezesów
  • sekretarza
  • skarbnika
 1. W razie ustąpienia lub odwołania członka Rady Stowarzyszenia powołuje się w jego miejsce innego członka stowarzyszenia zgodnie z przepisami statutu Stowarzyszenia

III. Zadania i sposoby realizacji

 1. Zadania Rady Stowarzyszenia wynikają ze Statutu Stowarzyszenia i obejmują podejmowanie uchwał i decyzji
  we wszystkich sprawach Stowarzyszenia nie będących w wyłącznej kompetencji Kongresu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
 2. Posiedzenia Rady Stowarzyszenia odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące
 3. Na zebraniu Rady Stowarzyszenia ustala się termin i porządek dzienny kolejnego zebrania
 4. Członkowie Rady Stowarzyszenia powiadamiani są o terminie i programie zebrania pisemnie lub telefonicznie
  na co najmniej 7 dni przed datą zebrania
 5. Uchwały Rady Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. Przy równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
 6. Na wniosek członka Rady Stowarzyszenia przewodniczący zebrania może poddać pod głosowanie przyjęcie głosowania tajnego w konkretnej sprawie.
 7. Obradom przewodniczy Prezes Stowarzyszenia lub pod jego nieobecność wskazany przez niego jeden z wiceprezesów
 8. Na zebrania Rady Stowarzyszenia mogą być zapraszani z głosem doradczym inni członkowie Stowarzyszenia
  lub przedstawiciele innych organizacji i członków wspierających
 9. Zebrania Rady Stowarzyszenia są protokołowane przez sekretarza Stowarzyszenia i treść protokołu jest odczytywana na kolejnym zebraniu.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin w myśl Statutu Stowarzyszenia podlega zatwierdzeniu przez Kongres Stowarzyszenia.
Regulamin pracy Komisji rewizyjnej

 

Regulamin pracy
Komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Polskich Chemików Kolorystów

I. Postanowienia ogólne

 1. Komisja Rewizyjna jest organem władz Stowarzyszenia Polskich Chemików Kolorystów zwanego dalej Stowarzyszeniem.
 2. Jako organ kontroli wewnętrznej jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia i jest odpowiedzialna przed Kongresem Stowarzyszenia.
 3. Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków oraz trybu postępowania Komisji Rewizyjnej opiera się na Statucie Stowarzyszenia, niniejszym regulaminie oraz przepisach prawnych w zakresie kontroli.

II. Struktura organizacyjna

  1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych na okres kadencji władz Stowarzyszenia.
  2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych organów Stowarzyszenia
  3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie
   • przewodniczącego
   • zastępcę przewodniczącego
   • sekretarza

  Pierwszemu zebraniu Komisji Rewizyjnej przewodniczy Prezes Stowarzyszenia lub wyznaczony przez niego członek Prezydium Rady Stowarzyszenia

  1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
   • reprezentuje Komisję na zewnątrz
   • przewodniczy zebraniom
   • zarządza kontrole nadzwyczajne
   • składa na Kongresie sprawozdania z prac Komisji wraz z oceną działalności Stowarzyszenia
   • zgłasza uwagi do sprawozdania Rady Stowarzyszenia wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującej Rady.

  W Przypadku nieobecności przewodniczącego jego uprawnienia i obowiązki przejmuje zastępca przewodniczącego Komisji

  1. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
  2. Sekretarz Komisji
   • prowadzi bieżącą korespondencję Komisji Rewizyjnej
   • sporządza protokoły z zebrań Komisji
  3. W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, Rada Stowarzyszenia powołuje na to miejsce innego członka zgodnie z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia.

III. Prawa i obowiązki Komisji rewizyjnej

 1. Komisja Rewizyjna poprzez swoich członków ma prawo:
 2. Komisja Rewizyjna i jej członkowie mają obowiązek dokonywania:

IV. Zadania i sposoby realizacji

 1. Zadania Komisji Rewizyjnej określa § 11 pkt. 3 Statutu Stowarzyszenia:
 2. Komisja Rewizyjna z każdej przeprowadzonej kontroli sporządza stosowny protokół podpisany przez osoby biorące udział w kontroli zarówno ze strony Komisji Rewizyjnej jak i przedstawicieli kontrolowanego organu.
 3. Protokoły z kontroli obejmujących bieżącą działalność organów Stowarzyszenia (w okresie między Kongresami) Komisja Rewizyjna przedstawia wraz z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi na najbliższym posiedzeniu Rady Stowarzyszenia
 4. W przypadku stwierdzenia w toku kontroli nadużyć Komisja Rewizyjna ma obowiązek zabezpieczyć odpowiednie dokumenty i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Prezesa Stowarzyszenia.

V. Postanoweinia Końcowe

 1. Regulamin niniejszy podlega uchwaleniu przez Kongres Stowarzyszenia.

Lokalizacja

Pl. Komuny Paryskiej 5a,

90-007 Łódź

dyżury

środa 1000 – 1200

piątek 1200 – 1500

nr konta bankowego

PKO BP SA I/O Łódź

17 1020 3352 0000 1102 0077 5148

tELEFON I FAX

tel. (0-42) 632-89-67

fax (0-42) 632-50-03

Email

kolorysci@kolorysci.org.pl