Statut

Statut Stowarzyszenia Polskich Chemików Kolorystów

„Stowarzyszenie Polskich Chemików Kolorystów jest organizacją naukowo-techniczną nawiązującą do tradycji założonego w 1930 r. Polskiego Towarzystwa Chemików Kolorystów, którego główne cele w okresie powojennym były realizowane w ramach stowarzyszeń NOT w sekcjach Farbiarsko-Wykończalniczej, Barwnikarsko – Kolorystycznej i od 1959 r. przez Polski Komitet Kolorystyki.”

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Stowarzyszenie Polskich Chemików Kolorystów, w skrócie SPChK, jest Stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną.
 2. Siedzibą władz Stowarzyszenia Polskich Chemików Kolorystów jest miasto Łódź, a terenem działalności obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Stowarzyszenie Polskich Chemików Kolorystów jest organizacją o charakterze naukowo-technicznym, skupiającym członków indywidualnych oraz podmioty gospodarcze, których działalność obejmuje zagadnienia związane z barwą, wytwarzaniem i aplikacją środków barwiących, wykończalniczych i pomocniczych oraz służących do tego urządzeń w przemyśle włókienniczym i innych (skórzany, papierniczy, farb i lakierów, tworzyw sztucznych itd). Stowarzyszenie Polskich Chemików Kolorystów może ubiegać się o członkostwo organizacji krajowych i zagranicznych.
 1. O członkostwo Stowarzyszenia mogą się ubiegać obywatele polscy i cudzoziemcy, a także polskie i zagraniczne podmioty gospodarcze.
 2. Stowarzyszenie używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę.
 3. Stowarzyszenie może posiadać własny organ prasowy, odznakę i odznaki honorowe oraz legitymacje członkowskie.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji
§ 2

 1. Celem Stowarzyszenia Polskich Chemików Kolorystów jest:
  1. stwarzanie warunków dla wszechstronnej wymiany i opinii na temat zagadnień związanych z barwą, wytwarzaniem i aplikacją środków barwiących, wykończalniczych i pomocniczych, maszyn i urządzeń do ich stosowania, a także propagowanie problematyki z zakresu ochrony środowiska związanej ze stosowaniem tych produktów
  2. integracja chemików-kolorystów, kultywowanie tradycji stowarzyszeniowych, dokumentowanie barwnikarstwa i kolorystyki włókienniczej, a także kształtowanie wśród członków etyki zawodowej, koleżeńskiej solidarności i wzajemnej pamięci
 2. Cele o których mowa w ust.1 Stowarzyszenie Polskich Chemików Kolorystów realizuje przez :
  1. stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, aktualizacji wiedzy
   i integrowania kadr między innymi poprzez organizowanie zjazdów, kongresów, konferencji, kursów, wystaw, sympozjów, seminariów, odczytów itp,
  2. prezentowanie stanowiska Stowarzyszenia oraz występowanie z wnioskami, opiniami
   i postulatami do administracji państwowej i terenowej, organizacji samorządowych
   i społecznych oraz biznesu i innych
  3. współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym zakresie działalności
  4. prowadzenie działalności wydawniczej w postaci wydawania periodyków, materiałów dydaktyczno-szkoleniowych i innych.

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 3

Rozróżnia się następujące rodzaje członków Stowarzyszenia Polskich Chemików Kolorystów:

 1. członkowie zwyczajni (rzeczywiści)
 2. członkowie wspierający
 3. członkowie honorowi

§4

 1. Członkami zwyczajnymi (rzeczywistymi) mogą być:
  1. inżynierowie, technicy i specjaliści z dziedzin związanych z działalnością Stowarzyszenia (§1pkt.3)
  2. studenci kierunków związanych tematycznie z zagadnieniami działalności Stowarzyszenia.
 2. Członkom zwyczajnym o statucie emeryta i studenta przysługuje ulgowa składka członkowska
 3. Członków zwyczajnych przyjmuje Prezydium Rady Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. Przyjęcie zatwierdza Rada Stowarzyszenia.
 4. Dowodem członkostwa jest legitymacja członkowska.
 5. Członek zwyczajny ma prawo do:
  1. biernego i czynnego wyboru do władz Stowarzyszenia oraz jego przedstawicielstw w organach poza stowarzyszeniowych
  2. udziału na zasadach ulgowych w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
  3. otrzymywania na zasadach ulgowych czasopism Stowarzyszenia oraz innych wydawnictw
  4. korzystania z lokali i urządzeń Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi regulaminami
  5. korzystania z wszelkich form pomocy koleżeńskiej organizowanej przez Stowarzyszenie
  6. noszenia odznak stowarzyszeniowych
 6. Członek zwyczajny obowiązany jest:
  1. uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia
  2. regularnie opłacać składki członkowskie
  3. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
  4. dbać o dobro Stowarzyszenia
  5. przestrzegać zasad etyki zawodowej
 7. Wygaśnięcie członkostwa zwyczajnego następuje w przypadku:
  1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia przez pisemne zgłoszenie do Prezydium Rady Stowarzyszenia
  2. śmierci

skreślenia przez Prezydium Rady Stowarzyszenia z listy członków w przypadku nie wywiązywania się przez okres 2 lat z obowiązku opłacania składki członkowskiej

 1. wykluczenia przez Prezydium Rady Stowarzyszenia w związku z wyrokiem sądu powszechnego, oznaczającym utratę praw publicznych oraz w przypadku nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia

§5

 1. Za wieloletnią działalność w Stowarzyszeniu członkowie zwyczajni mogą być mianowani członkami honorowymi przez Kongres Stowarzyszenia Polskich Chemików Kolorystów na wniosek Rady Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego Stowarzyszenia może być nadana osobie nie będącej członkiem zwyczajnym, która wniosła niezaprzeczalny wkład w rozwój Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego i zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
 4. Członek honorowy może zostać pozbawiony tej godności na mocy uchwały Kongresu na wniosek Rady Stowarzyszenia.

§6

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, zainteresowana realizacją celów Stowarzyszenia i wspierająca finansowo ich realizację.
 2. Członka wspierającego przyjmuje na podstawie deklaracji Prezydium Rady Stowarzyszenia, a zatwierdza Rada Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający opłaca składki w wysokości ustalonej wspólnie z Radą Stowarzyszenia
 4. Reprezentant członka wspierającego ma prawo do:
  1. czynnego uczestniczenia w wyborach władz Stowarzyszenia
  2. otrzymywania czasopism stowarzyszeniowych i innych wydawnictw na warunkach ulgowych
 5. Pracownicy instytucji-członka wspierającego maja pierwszeństwo udziału w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 6. Wygaśnięcie członkostwa wspierającego następuje w przypadku:
  1. pisemnej rezygnacji z członkostwa, skierowanej do Prezydium

Rady Stowarzyszenia

 1. śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej
 2. skreślenia przez Prezydium Rady Stowarzyszenia na skutek nie wywiązywania się przez okres 2 lat z obowiązku opłacania składki członkowskiej

Rozdział IV. Struktura organizacyjna i władze Stowarzyszenia
§ 7

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Kongres Stowarzyszenia Polskich Chemików Kolorystów
  2. Prezes i Rada Stowarzyszenia
  3. Prezydium Rady Stowarzyszenia
  4. Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów przy obecności
  1. w pierwszym terminie – co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania
  2. w drugim terminie – wyznaczonym piętnaście minut po pierwszym terminie – bez względu na liczbę zebranych członków uprawnionych do głosowania.
 3. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
 4. W przypadku ustąpienia członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§8

 1. Kongres Stowarzyszenia Polskich Chemików Kolorystów jest najwyższą władzą uchwałodawczą. Dokonuje oceny działalności władz i wytycza kierunki przyszłych działań Stowarzyszenia.
 2. Kongres zwoływany jest co 4 lata przez Radę Stowarzyszenia i przebiega zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
 3. Podczas Kongresu przewiduje się sesje otwarte i zamknięte. W sesjach zamkniętych mogą uczestniczyć tylko członkowie Stowarzyszenia.
 4. Uchwały Kongresu Stowarzyszenia zapadają przy obecności
  1. w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków
  2. w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, piętnaście minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
 5. Do kompetencji Kongresu należy:
  1. wybór władz Stowarzyszenia
  2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia, składanego przez Radę Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną
  3. zatwierdzanie sprawozdań finansowych za okres kadencji władz
  4. udzielanie absolutorium Radzie Stowarzyszenia
  5. uchwalanie generalnych wytycznych do działalności Stowarzyszenia
  6. uchwalanie zmian do Statutu, regulaminów Rady Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej
  7. określanie liczby członków Rady Stowarzyszenia na kolejną kadencję
  8. nadawanie tytułu Honorowego Prezesa Stowarzyszenia
  9. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia
  10. podjęcie uchwały o likwidacji Stowarzyszenia
  11. decydowanie w sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem
 6. Kongres Nadzwyczajny może być zwołany tylko dla podjęcia ważnych uchwał mających wpływ na działalność Stowarzyszenia na wniosek:
  1. 2/3 składu Rady Stowarzyszenia
  2. 1/3 członków Stowarzyszenia

Komisji Rewizyjnej.

 1. Kongres Nadzwyczajny powinien się odbyć w ciągu 60 dni od daty zgłoszenia wniosku. Zwoływany jest on przez Radę Stowarzyszenia i przeprowadzany zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

§9

 1. W okresie między obradami Kongresu najwyższą władzą jest Rada Stowarzyszenia.
 2. W skład Rady Stowarzyszenia wchodzą z głosem stanowiącym:
  1. Prezes Stowarzyszenia
  2. co najmniej 8 członków Rady Stowarzyszenia Radzie przewodniczy Prezes Stowarzyszenia. Na posiedzenia Rady mogą być zapraszani z głosem doradczym inni członkowie Stowarzyszenia.
 3. Na wniosek Prezesa Stowarzyszenia Rada wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Na wniosek Prezesa Rada może powołać dyrektora (kierownika) Biura Stowarzyszenia (niekoniecznie z grona członków Rady).
 4. Rada działa w oparciu o Regulamin pracy Rady Stowarzyszenia. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące.
 5. Do kompetencji Rady należy:
  1. prowadzenie działalności Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu i wytycznymi Kongresu,
  2. uchwalanie planu Pracy i preliminarza budżetowego Stowarzyszenia,
  3. składanie Kongresowi sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i zgłaszanie wniosków dotyczących dalszej działalności
  4. powoływanie zespołów problemowych i komisji oraz ustalanie zakresu ich działania
  5. zwoływanie Kongresów zgodnie z niniejszym Statutem
  6. wnioskowanie o nadanie godności honorowego członka Stowarzyszenia oraz o utracie tej godności
  7. wnioskowanie o przyznanie odznaczeń państwowych i innych
  8. zatwierdzanie przyjęcia członków zwyczajnych i wspierających
  9. zatwierdzanie przedstawicieli Stowarzyszenia do władz organizacji krajowych i zagranicznych
  10. zatwierdzanie wysokości składek dla członków indywidualnych i wspierających
  11. nadawanie odznaczeń stowarzyszeniowych, dyplomów i nagród za wyróżniającą się działalność na rzecz Stowarzyszenia i wybitne osiągnięcia zawodowe
  12. podejmowanie uchwał i decyzji w sprawach nie będących w wyłącznej kompetencji Kongresu.

§10

 1. Prezydium Rady Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Rady, zarządzającym bezpośrednio działalnością Stowarzyszenia i składającym sprawozdania z dokonanych czynności na najbliższym posiedzeniu Rady.
 2. W skład Prezydium Rady Stowarzyszenia wchodzą:
  1. Prezes Stowarzyszenia
  2. wiceprezesi, sekretarz i skarbnik Stowarzyszenia
  3. dyrektor (kierownik) Biura Stowarzyszenia (z głosem doradczym, gdy nie jest członkiem Rady Stowarzyszenia)
 3. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Prezydium Rady określa regulamin pracy, zatwierdzony przez Radę Stowarzyszenia.

§11

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.
 3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola całokształtu działalności pod względem merytorycznym oraz zgodności z przepisami prawa, postanowieniami Statutu oraz uchwałami Kongresu
  2. kontrola działalności finansowej Stowarzyszenia
  3. zgłaszanie na posiedzeniach Rady Stowarzyszenia uwag i wniosków dotyczących działalności władz Stowarzyszenia
  4. składanie na Kongresie sprawozdania ze swej działalności oraz zgłaszanie uwag do sprawozdania Rady, wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującej Rady
 4. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień oraz trybu postępowania Komisji Rewizyjnej określa jej Regulamin pracy. Rozdział V. Jednostki organizacyjne Stowarzyszenia

§12

 1. Władze Stowarzyszenia mogą tworzyć Sekcje, Zespoły Problemowe i Komisje Nominacyjne, Etyki Zawodowej i Stowarzyszeniowej składające się z członków indywidualnych i wspierających działające w oparciu o zatwierdzone regulaminy przez Radę Stowarzyszenia.
 2. Zadaniem Sekcji i Zespołów Problemowych jest rozpowszechnianie nowych osiągnięć z dziedziny technologii i techniki, analiza i rozwiązywanie problemów w skali makro, związanych z surowcami, gospodarką energetyczną, ochroną środowiska, jakością itp.
 3. Zadaniem Komisji Nominacyjnych jest przeprowadzanie konkursów, kwalifikowanie kandydatów do odznaczeń stowarzyszeniowych, dyplomów i nagród za wyróżniającą się działalność na rzecz Stowarzyszenia oraz do odznaczeń państwowych
 4. Zadaniem Komisji Etyki Zawodowej i Stowarzyszeniowej (Sądu Koleżeńskiego) jest dbanie o zachowanie etyki koleżeńskiej wśród członków Stowarzyszenia.
 5. Rada Stowarzyszenia mianuje przewodniczących Sekcji, Zespołów Problemowych i Komisji, którzy dobierają członków do realizacji określonego zadania.

§13

 1. Funkcje administracyjne związane z realizacją zadań statutowych, uchwał Kongresu, Rady Stowarzyszenia, Prezydium Rady Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej spełnia Biuro Stowarzyszenia.
 2. Pracą Biura kieruje sekretarz Rady lub powołany przez Radę na wniosek prezesa Stowarzyszenia dyrektor (kierownik) Biura.
 3. Pracownicy etatowi są zatrudniani przez Prezesa Stowarzyszenia po zatwierdzeniu ich kandydatur przez Prezydium Rady.
 4. Biuro wykonuje swoja pracę w oparciu o regulamin pracy Biura Stowarzyszenia, który zatwierdza Rada Stowarzyszenia.

Rozdział V. Jednostki organizacyjne Stowarzyszenia
§ 15

 1. Władze Stowarzyszenia mogą tworzyć Sekcje, Zespoły Problemowe i Komisje Nominacyjne, Etyki Zawodowej i Stowarzyszeniowej składające się z członków indywidualnych i wspierających działające w oparciu o zatwierdzone regulaminy przez Radę Stowarzyszenia.
 2. Zadaniem Sekcji i Zespołów Problemowych jest rozpowszechnianie nowych osiągnięć z dziedziny technologii i techniki, analiza i rozwiązywanie problemów w skali makro, związanych z surowcami, gospodarką energetyczną, ochroną środowiska, jakością itp.
 3. Zadaniem Komisji Nominacyjnych jest przeprowadzanie konkursów, kwalifikowanie kandydatów do odznaczeń stowarzyszeniowych, dyplomów i nagród za wyróżniającą się działalność na rzecz Stowarzyszenia oraz do odznaczeń państwowych.
 4. Zadaniem Komisji Etyki Zawodowej i Stowarzyszeniowej (Sądu Koleżeńskiego) jest dbanie o zachowanie etyki koleżeńskiej wśród członków Stowarzyszenia.
 5. Rada Stowarzyszenia mianuje przewodniczących Sekcji, Zespołów Problemowych i Komisji, którzy dobierają członków do realizacji określonego zadania.
 6. Funkcje administracyjne związane z realizacją zadań statutowych, uchwał Kongresu, Rady Stowarzyszenia, Prezydium Rady Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej spełnia Biuro Stowarzyszenia.
 7. Pracą Biura kieruje sekretarz Rady lub powołany przez Radę na wniosek prezesa Stowarzyszenia dyrektor (kierownik) Biura.
 8. Pracownicy etatowi są zatrudniani przez Prezesa Stowarzyszenia po zatwierdzeniu ich kandydatur przez Prezydium Rady.
 9. Biuro wykonuje swoja pracę w oparciu o regulamin pracy Biura Stowarzyszenia, który zatwierdza Rada Stowarzyszenia.

Rozdział VI. Fundusze i majątek
§ 16

 1. Fundusze Stowarzyszenia pochodzą ze składek członkowskich, z opłat za prenumeratę czasopism i wydawnictw, dochodów z konferencji, seminariów, kursów oraz innej działalności podejmowanej przez Stowarzyszenie.
 2. Majątek Stowarzyszenia składa się z ruchomości i nieruchomości. Stowarzyszenie może nabywać i zbywać majątek ruchomy i nieruchomy, przyjmować darowizny i zapisy.
 3. Na wniosek Prezydium Rady, decyzje w sprawach nabywania i zbywania nieruchomości, powoływania jednostek działalności gospodarczej, zakładania i przystępowania do stowarzyszeń oraz fundacji i spółek, podejmuje Rada Stowarzyszenia.
 4. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia upoważnieni są łącznie Prezes i jeden z wiceprezesów bądź dwóch wiceprezesów Rady Stowarzyszenia. Rada Stowarzyszenia na wniosek Prezesa Stowarzyszenia może udzielić pełnomocnictwa do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz zobowiązań finansowych do ustalonej wysokości innym wyznaczonym osobom (dyrektor Biura, główny księgowy, sekretarz czy skarbnik).

Rozdział VII. Nagrody i wyróżnienia
§ 17

 1. Nagrody rzeczowe lub pieniężne przyznawane są za wybitne osobiste osiągnięcia naukowe i zawodowe członków mające związek z zasadniczymi celami działalności Stowarzyszenia.
 2. Wyróżnienia w postaci odznaczeń i dyplomów przyznawane są za wyróżniającą się i wieloletnią działalność członków na rzecz Stowarzyszenia.
 3. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są przez Radę Stowarzyszenia na wniosek Prezydium Rady lub specjalnie do tego celu powołanych Komisji Nominacyjnych.
 4. Nagrody wręczane są na Kongresie i uroczystych częściach posiedzeń Rady Stowarzyszenia.
 5. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są na podstawie regulaminu, który zatwierdza Kongres.

Rozdział VIII. Zmiany statutu i likwidacja Stowarzyszenia
§ 18

 1. Zmiana statutu Stowarzyszenia wymaga uchwały Kongresu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych uczestników Kongresu.
 2. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały powziętej na Kongresie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych uczestników Kongresu.
 3. Majątek Stowarzyszenia, pozostały po uregulowaniu zobowiązań, zostanie przekazany na cele określone uchwałą Kongresu.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U nr 20 poz. 104 z późn. zm.).

Lokalizacja

Pl. Komuny Paryskiej 5a,

90-007 Łódź

tELEFON I FAX

tel. (0-42) 632-89-67

fax (0-42) 632-50-03

dyżury

środa 1000 – 1200

piątek 1200 – 1500

Email

kolorysci@kolorysci.org.pl

nr konta bankowego

PKO BP SA I/O Łódź

17 1020 3352 0000 1102 0077 5148